Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
Active life Inv., s.r.o.
(ďalej len „Podmienky“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1. Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Active life Inv., s.r.o., so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, IČO: 50 016 766 (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky http://www.zerex.sk, http://www.zerex.cz (ďalej len „Stránka") alebo telefonicky kupuje ponúkaný tovar (ďalej len „Kupujúci"). Tovarom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumejú výrobky a produkty ponúkané na predaj, ktoré Predávajúci uverejňuje na Stránke.

1.2. Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 6, 7 a 8 Podmienok nepoužije. Pravne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 2

Uzavretie zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Kupujúci v objednávke určí množstvo a druh tovaru a spôsob doručenia. Kupujúci je povinný uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, prípadne e-mailovú adresu. Kliknutím na ikonu „odoslať objednávku“ zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu. Zadanie objednávky je taktiež možne telefonicky na t. č. 0850444777 (SK) alebo 00420 776 753 126 (CZ). K uzatvoreniu kúpnej zmluvy postačí aj samotné dodanie tovaru Kupujúcemu.

2.2 Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári do 3 dni od prijatia objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim.

2.3 Až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.

2.4 Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný Podmienkami jeho predaja.

2.5 Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu [email protected]

Článok 3

Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru

3.1 Zmluvne strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru.

3.2 Ak nie je stanovené inak, uvedené ceny nezahŕňajú balenie a prepravné náklady.

3.3 Predaj sa uskutočňuje na dobierku. Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu, ak Podmienky nestanovujú inak.

3.4 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list a doklad o kúpe bude Kupujúcemu bude doručená v balíku spolu s tovarom.

3.5 Platby poštovým šekom sú považovane za splnené až po ich preplatení.

Článok 4

Dodanie tovaru

4.1 Miesto odberu (ďalej len miesto určenia) je stanovené podľa objednávky Kupujúcim. Dopravu do miesta určenia zaisťuje na požiadanie Kupujúceho v objednávkovom formulári Predávajúci. V prípade, že Kupujúci stanoví v objednávkovom formulári miesto určenia do krajiny mimo Slovenskej republiky, Predávajúci sprostredkuje Kupujúcemu na jeho požiadavku v objednávkovom formulári kuriérsku službu, ktorá mu tovar doručí do miesta určenia. Kupujúci berie na vedomie, že zodpovedá za dodržanie podmienok doručenia ním objednaného tovaru do miesta určenia v súlade s právnou úpravou danej krajiny.

4.2 Predávajúci prijíma objednávky tovaru každý deň a spracúva ich každý deň do 15:00 hod. Tovar je expedovaný každý pracovný deň, pričom lehota pre dodanie tovaru je spravidla 2 pracovné dni. Dodacia lehota sa predlžuje hlavne v prípade, že nastali nepredvídateľné udalosti. Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu škody v súvislosti s nenaplnením dodacej lehoty Predávajúcim.

4.3 O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho formou SMS na tel. číslo uvedené v objednávke Kupujúcim.

4.4 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadne poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi, prípadne inej osobe doručujúcej tovar. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavne vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný tuto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.

4.5 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dni odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s Kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobené jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.

4.6 Dodávka sa uskutočňuje v obale zaisťujúcom Kupujúcemu diskrétnosť.

Článok 5

Zodpovednosť za škodu na tovare, výhrada vlastníctva

5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru v mieste určenia. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci pri prevzatí zásielky.

5.2 Tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho potvrdením objednávky.

Článok 6

Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

6.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, resp. do doby expirácie vyznačenej na obale výrobcom.

6.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

6.3 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

6.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5 Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje pravo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

Článok 7

Odstúpenie od zmluvy

7.1 Ak ide o neodstrániteľné vady, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať/používať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Predávajúci k zrušeniu zmluvy Kupujúcemu vystaví dobropis vo výške nákupnej ceny tovaru v deň nákupu.

7.3 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho najneskôr do 14 kalendárnych dni mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci nemá pravo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru.

7.4 Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Zmluvne strany sú si bez zbytočného odkladu povinne vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

7.5 Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci oznámiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý zašle na [email protected] Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým ma predávajúci vrátiť už prijate plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s dokladom o zaplatení a pod. a v originálnom neporušenom obale vo forme poistenej zásielky.

7.6 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu. Predávajúci vráti cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky (bez sumy za dopravu) v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu spôsobom určeným Kupujúcim v oznámení o odstúpení. V prípade, že koniec lehoty prípadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

Článok 8

Alternatívny spôsob riešenia sporov

8.1 Ak sa Predávajúci domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adrese [email protected] Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúci má na základe novelizovaného zákona č. 102/2014 (§ 3 ods. 1 písm. t) a zákona č. 391/2015 právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporu. Kupujúci môže návrh podať spôsobom určeným podľa § 11 ods. 2 a §12 zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Sťažnosť prostredníctvom platformy môže podať Kupujúci žijúci v EÚ na Predávajúceho so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady

Článok 9

Ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci požadované osobné údaje od Kupujúceho využíva len k zabezpečeniu realizácie objednávky Kupujúceho a pre potreby vlastného marketingu.

9.2 Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje poskytnuté Kupujúcim chrániť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.3 Predávajúci osobné údaje poskytnuté Kupujúcim neposkytuje tretím osobám, okrem prípadov, pri ktorých je to priamo uvedené alebo ak je to nevyhnutné.

9.4 Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu.

9.5 Kupujúci udeľuje súhlas podľa ods. 4 tohto článku dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

10.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

10.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva, právneho poriadku a predpisov Slovenskej republiky.

10.3 Tvrdenia na tejto Stránke nemusia byť v súlade s odporúčaniami zdravotníckych inštitúcii vo vašej krajine. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobene nevhodným užívaním alebo skladovaním tovaru. Užívanie a používanie tovaru je na vlastnú zodpovednosť Kupujúceho.

10.4 Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru
a. ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
b. uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

10.5 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za chyby a vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím Kupujúceho.

10.6 Kupujúci berie na vedomie, že za vady tovaru sa nepovažujú vady vzniknuté nesprávnym užívaním/používaním, skladovaním a iným nakladaním v rozpore s pokynmi predávajúceho a informáciami uvedenými v príbalových letákoch, pričom Predávajúci nezodpovedá za obsah príbalových letákov k tovaru uvádzaný výrobcom tovaru.

10.7 Predávajúci nezodpovedá za znížené účinky alebo vlastnosti tovaru prezentované v popise tovaru na Stránke alebo priloženom letáku k tovaru, ktoré je spôsobené najmä: a. používaním alebo užívaním tovaru v rozpore s odporúčaním alebo návodom priloženým k tovaru alebo uvedeným na Stránke,
b. zdravotným stavom a jeho reakciou, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návykmi a celkovým životným štýlom Kupujúceho.

10.8 Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje všeobecne obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásene Predávajúcim a že bol oboznámený s Upozornením k tovaru uverejneným na Stránke. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Osobné údaje a cookies

Spracovávané osobné údaje

1. Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu vrátane PSČ, adresu dodania vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu vrátane PSČ, adresu dodania vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu a tretím stranám so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode 3. týchto podmienok.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.
Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 9.11. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

9. Právo kupujúceho podľa bodu 9.1. bodu 5 a 6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
- spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
- využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
- poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

13. Ak kupujúci uplatní svoje právo
- písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
- osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
- u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

16. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 1.1. bodu 1 až 3, 5 a ods. 1.10. až 1.12. vybaví predávajúci bezplatne.

18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 1.1. bodu 4 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 1.17. a 1.18. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 1.9. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Čo sú cookies

Stránky nášho internetového obchodu (ďalej len "naše stránky") využívajú cookies. Cookies (z angl. "sušienky") sú malé súbory, ktoré internetové stránky ponúkajú návštevníkovmu prehliadaču na uloženie, ako prostriedok na zlepšenie užívateľského zážitku pri prehliadaní týchto stránok. Cookies obsahujú reťazec písmen a čísel a zaberajú veľmi málo miesta na pevnom disku počítača. Pretrvávajú v užívateľovom počítači do dátumu expirácie (ktorý určujú webové stránky, ktoré ich ukladajú) a po tomto termíne sa automaticky zmažú. Pri každej návšteve stránok sa z cookies čítajú informácie uložené pri predošlých návštevách a takto je možné návštevníka identifikovať a zobraziť mu napr. nastavenia aké použil naposledy alebo vyplniť zaňho formuláre aby ich nemusel vypĺňať opakovane.

Naše stránky využívajú tieto druhy cookies:

1. Nevyhnutné pre základnú funkcionalitu
Tieto slúžia na identifikáciu návštevníka podľa špecifického reťazca (neobsahujú osobné údaje), na zapamätanie si tovaru vloženého do košíka, súhlasu s používaním cookies, súhlasu so zasielaním ponúk a noviniek e-mailom. Tieto cookies používame bez vášho súhlasu, ale vy si môžete zakázať ich ukladanie vo vašom prehliadači. Ak tak však urobíte, naše stránky Vám nebudú fungovať správne (napr. nebudete môcť urobiť objednávku).

2. Štatistické
Tieto zberajú inofrmácie o tom ako návštevník používa stránky (napr. ktoré podstrany sú navštevované najviac, ako dlho na nich návštevníci zostávajú, aké zariadenia a prehliadače návštevníci používajú, testy nových funkcionalít). Zberané dáta sa po analyzovaní využívajú spravidla na zlepšovanie fungovania stránok po technickej aj obsahovej stránke. Ukladanie štatistických cookies na našich stránkach sprostredkovávajú aplikácie tretích stran (Google Analytics, Exponea, Hotjar).

3. Pre pokročilú funkcionalitu
Funkcionalita, ako napr. dlohodobé uloženie užívateľských nastavení (chat, hodnotenia, zľavové kupóny), je zabezpečená touto skupinou cookies. Na našich stránkach na to využívame aplikácie tretích strán (Google, Facebook, Exponea, Dognet, Livechatoo, Chatisto).

4. Marketingové
Pomocou týchto cookies sa aplikuje cielená reklama. Ak sú povolené, reklama, ktorú vidíte na iných internetových stránkach bude vybraná na základe toho čo vás zaujímalo predtým a tiež reklama ktorú ste už videli sa nebude zobrazovať príliš často a vyhodnocuje sa jej účinnosť. Tieto cookies umožňujeme na naších stránkach používať tretím stranám a to najmä reklamným a sociálnym sieťam (Google AdWords, Facebook, Adform). Neobsahujú osobné údaje.

5. Úložisko Local Storage
Úložisko Local Storage nepatrí v pravom slova zmysle medzi cookies, ale funguje podobne a môže byť využívané na tie isté účely. Naše stránky vám do local storage ukladajú kľúče služieb Exponea a Optimizely.

Viac informácií nájdete v zozname používaných cookies.