Pochopiť mužský cyklus je rovnako dôležité pre mužov, ako aj pre ženy...

Povedzme si teraz čosi viac o tom, aký vplyv na pravidelný mužský cyklus má jeho minulosť. Pravdou zostáva, že bežný cyklus u muža môže byť podlomený už v detstve. Muž sa môže obávať odvrátenia od ženy, pretože mal často pred očami protest svojej vlastnej matky, pokiaľ sa otec citovo vzdialil od nej. Práve takýto muž ani netuší, že je potrebné v jeho živote, aby sa odvrátil od svojej milej. Nevedomky vytvára dôkazy k tomu, aby vyjadril svoje ospravedlnenie. V takomto prípade sa u muža väčšinou rozrastajú jeho ženské znaky. Dochádza k tomu predovšetkým preto, že sčasti prekonáva svoje mužské stránky. Jedná sa o veľmi vnímaného a senzibilného muža. Usiluje sa manželke vyjsť v ústrety zakaždým, aj ju ľúbiť, no v tomto smere sa vytráca časť jeho mužnosti. Ak by sa odvrátil, trápil by sa vlastným obviňovaním. Prestáva byť žiadostivým, nemá silu a moc, je nečinným, či priveľmi neslobodným a pritom vôbec netuší, čo sa vôbec udialo a prečo. Okrem toho môže mať obavy zo samoty, obáva sa odvrátiť do svojej jaskyne. Je možné, že sa iba domnieva, že nechce zostať osamote, pretože niekde v hĺbke duše má výčitky, aby nestratil svoju lásku. Počas detských rokov sa stretol s tým, že matka zamietla veľakrát otca, no nevedomky možno aj jeho. Skutočnosť je taká, že mnohí muži sa nedokážu odvrátiť, no ďalších zasa obťažuje schopnosť priblížiť sa. Všeobecne nazývaným pravým chlapom je ten, ktorý sa poľahky odvráti, no nedokáže sa vrátiť a znova byť otvorený. Je možné, že vo vnútri duše sa ukrýva obava, že nie je hoden lásky. Má strach z priblíženia a zároveň aj zo vstúpenia do priveľmi osobného a dôverného (intímneho) vzťahu. Nedokáže ani pomyslieť na to, ako by partnerka reagovala, keby sa ešte viac priblížil k nej. Konštatujeme, že obidvom vzorom mužov, jednak tým citlivým a vnímavým, ako aj tým pravým mužom, nedochádza priaznivý názor, či obraz spätý a zomknutý s ich bežným bezprostredným cyklom dôvernosti. Záverom nášho článku súhlasíme s tým, že porozumieť mužskému cyklu dôvernosti je takisto významné jednak pre mužov, ako aj pre ženy. Mnohí muži sa obviňujú z potreby uchýliť sa do jaskyne, alebo nedokážu nič urobiť, keď sa odvrátia a následne znova pritiahnu. Nevhodne sa nazdávajú, že práve u nich nie je všetko tak, ako má. Ak toto tajomstvo pochopia rovnako muži, ako aj ženy, pomôže im to v ďalších rokoch spoločného spolunažívania a veľmi sa im zvoľnie ich vzájomná komunikácia.