Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Active life Inv., s.r.o. a podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Podmienky“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1. Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Active life Inv., s.r.o., so sídlom Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín, IČO: 50 016 766 (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky http://www.zerex.sk, http://www.zerex.cz (ďalej len „Stránka") alebo telefonicky kupuje ponúkaný tovar (ďalej len „Kupujúci"). Tovarom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumejú výrobky a produkty ponúkané na predaj, ktoré Predávajúci uverejňuje na Stránke.

1.2. Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 6, 7 a 8 Podmienok nepoužije. Pravne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim spotrebiteľom, ktorý nie je týmito Podmienkami upravený sa vzťahujú ustanovenia zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2

Uzavretie zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Kupujúci v objednávke určí množstvo a druh tovaru a spôsob doručenia. Kupujúci je povinný uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, prípadne e-mailovú adresu. Kliknutím na ikonu „odoslať objednávku“ zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu. Zadanie objednávky je taktiež možne telefonicky na t. č. 0850444777 (SK) alebo 00420 776 753 126 (CZ). K uzatvoreniu kúpnej zmluvy postačí aj samotné dodanie tovaru Kupujúcemu.

2.2 Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári do 3 dni od prijatia objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim.

2.3 Až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.

2.4 Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný Podmienkami jeho predaja.

2.5 Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu [email protected]

Článok 3

Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru

3.1 Zmluvne strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru.

3.2 Ak nie je stanovené inak, uvedené ceny nezahŕňajú balenie a prepravné náklady.

3.3 Predaj sa uskutočňuje na dobierku. Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu, ak Podmienky nestanovujú inak.

3.4 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list a doklad o kúpe bude Kupujúcemu bude doručená v balíku spolu s tovarom.

3.5 Platby poštovým šekom sú považovane za splnené až po ich preplatení.

Článok 4

Dodanie tovaru

4.1 Miesto odberu (ďalej len miesto určenia) je stanovené podľa objednávky Kupujúcim. Dopravu do miesta určenia zaisťuje na požiadanie Kupujúceho v objednávkovom formulári Predávajúci. V prípade, že Kupujúci stanoví v objednávkovom formulári miesto určenia do krajiny mimo Slovenskej republiky, Predávajúci sprostredkuje Kupujúcemu na jeho požiadavku v objednávkovom formulári kuriérsku službu, ktorá mu tovar doručí do miesta určenia. Kupujúci berie na vedomie, že zodpovedá za dodržanie podmienok doručenia ním objednaného tovaru do miesta určenia v súlade s právnou úpravou danej krajiny.

4.2 Predávajúci prijíma objednávky tovaru každý deň a spracúva ich každý deň do 15:00 hod. Tovar je expedovaný každý pracovný deň, pričom lehota pre dodanie tovaru je spravidla 2 pracovné dni. Dodacia lehota sa predlžuje hlavne v prípade, že nastali nepredvídateľné udalosti. Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu škody v súvislosti s nenaplnením dodacej lehoty Predávajúcim.

4.3 O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho formou SMS na tel. číslo uvedené v objednávke Kupujúcim.

4.4 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadne poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi, prípadne inej osobe doručujúcej tovar. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavne vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný tuto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.

4.5 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dni odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s Kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobené jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.

4.6 Dodávka sa uskutočňuje v obale zaisťujúcom Kupujúcemu diskrétnosť.

Článok 5

Zodpovednosť za škodu na tovare, výhrada vlastníctva

5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru v mieste určenia. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci pri prevzatí zásielky.

5.2 Tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho potvrdením objednávky.

Článok 6

Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

6.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, resp. do doby expirácie vyznačenej na obale výrobcom.

6.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

6.3 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/potvrdenie o úhrade) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

6.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5 Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje pravo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

Článok 7

Odstúpenie od zmluvy

7.1 Ak ide o neodstrániteľné vady, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať/používať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, za podmienky, že tovar nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný vo forme poistenej zásielky; Kupujúci je povinný zaslať tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

7.3 Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade, že sa jedná o tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní tovaru poškodený a/alebo tovar v ňom Kupujúcim použitý/užitý. Pokiaľ sa jedná o tovar/produkty, pri ktorých je Predávajúcim uvedené označenie „GARANCIA“ a v prípade ktorých nemá Kupujúci s poukazom na predchádzajúcu vetu nárok odstúpiť od zmluvy, a prípade, že takýto tovar nesplnil očakávania Kupujúceho, platí nasledovné: Za podmienky, že produkt/tovar je spotrebovaný maximálne v rozsahu 50%, Kupujúci je oprávnený produkt vrátiť, pričom má nárok na vrátenie 100 % hodnoty produktu vo forme poukazu od Predávajúceho, ktorý je Kupujúci oprávnený využiť na kúpu akéhokoľvek produktu ponúkaného Predávajúcim. Kupujúci môže právo na vrátenie tovaru podľa predchádzajúcej vety uplatniť do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky s tovarom a poukaz je v takom prípade platný 30 dní odo dňa uplatnenia práva na vrátenia tovaru. Zároveň je Kupujúci povinný vrátiť tovar v uvedenej 14 dňovej lehote v originálnom balení, s vyplneným formulárom vrátenia ceny za tovar a s originál faktúrou od nákupu.

7.4 Predávajúci k zrušeniu zmluvy podľa týchto Podmienok Kupujúcemu vystaví dobropis vo výške nákupnej ceny tovaru v deň nákupu.

7.5 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho najneskôr do 14 kalendárnych dni mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci nemá pravo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru.

7.6 Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci oznámiť písomnou formou vo forme emailu spolu s príslušným vyplneným formulárom, ktorý zašle na [email protected] Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, dôvod vrátenia tovaru (vrátane opisu vady), spôsob, akým ma predávajúci vrátiť už prijate plnenie najmä číslo účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy s príslušným vyplneným formulárom je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s originál faktúrou od nákupu a dokladom o zaplatení a pod.

7.7 Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane podľa týchto Podmienok sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

7.8 V prípade, že sa nejedená o tovar uvedený v bode 7.3 týchto Podmienok a Kupujúci odstúpi od zmluvy, doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, Predávajúci vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu. Predávajúci podľa týchto Podmienok vráti cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky (bez sumy predstavujúcej náklady spojené s dodaním a vrátením tovaru) v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu spôsobom určeným Kupujúcim v oznámení o odstúpení. V prípade, že koniec lehoty prípadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

Článok 8

Alternatívny spôsob riešenia sporov

8.1 Ak sa Kupujúci domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adrese [email protected] Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúci má na základe novelizovaného zákona č. 102/2014 (§ 3 ods. 1 písm. t) a zákona č. 391/2015 právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporu. Kupujúci môže návrh podať spôsobom určeným podľa § 11 ods. 2 a §12 zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Sťažnosť prostredníctvom platformy môže podať Kupujúci žijúci v EÚ na Predávajúceho so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady

Článok 9

Osobné údaje, informačná povinnosť a cookies

9.1 Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje poskytnuté Kupujúcim chrániť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) a v súlade ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).

9.2 Informácie o spracúvaní osobných údajov Kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so Zákonom a GDPR sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok ako príloha č. 1 s názvom Podmienky spracúvania osobných údajov a nájdete ich v závere týchto Podmienok.

9.3 Predávajúci využíva prostredníctvom svojho internetového obchodu cookies. Čo sú cookies a aké druhy cookies Predávajúci využíva nájdete v závere týchto Podmienok v prílohe č. 2, kde si môžete aj zmeniť nastavenia cookies.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

10.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

10.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva, právneho poriadku a predpisov Slovenskej republiky.

10.3 Tvrdenia na tejto Stránke nemusia byť v súlade s odporúčaniami zdravotníckych inštitúcii vo vašej krajine. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobene nevhodným užívaním alebo skladovaním tovaru. Užívanie a používanie tovaru je na vlastnú zodpovednosť Kupujúceho.

10.4 Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru
a. ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
b. uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

10.5 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za chyby a vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím Kupujúceho.

10.6 Kupujúci berie na vedomie, že za vady tovaru sa nepovažujú vady vzniknuté nesprávnym užívaním/používaním, skladovaním a iným nakladaním v rozpore s pokynmi predávajúceho a informáciami uvedenými v príbalových letákoch, pričom Predávajúci nezodpovedá za obsah príbalových letákov k tovaru uvádzaný výrobcom tovaru.

10.7 Predávajúci nezodpovedá za znížené účinky alebo vlastnosti tovaru prezentované v popise tovaru na Stránke alebo priloženom letáku k tovaru, ktoré je spôsobené najmä: a. používaním alebo užívaním tovaru v rozpore s odporúčaním alebo návodom priloženým k tovaru alebo uvedeným na Stránke,
b. zdravotným stavom a jeho reakciou, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návykmi a celkovým životným štýlom Kupujúceho.

10.8 Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje všeobecne obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásene Predávajúcim a že bol oboznámený s Upozornením k tovaru uverejneným na Stránke. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Príloha č. 1 k Podmienkam

Podmienky spracúvania osobných údajov

Predávajúci týmto Kupujúcemu, v súvislosti so spracovaním osobných údajov Kupujúceho ako osoby, ktorej osobné údaje spracúva (ďalej len „dotknutá osoba“), poskytuje informácie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je:
Active life Inv., s.r.o., so sídlom Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín, IČO: 51 006 766, zapísaný v Obchod. reg. OS Trenčín, Odd. Sro, Vl.č. 35016/R (ďalej aj ako „Active life Inv., s.r.o.“).

Zodpovednou osobou je:
Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou Active life Inv., s.r.o. určená.

Účelom spracúvania osobných údajov zo strany spoločnosti Active life Inv., s.r.o. je:
Vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, prevádzkovanie internetového obchodu a Stránky a súvisiacich informačných systémov Predávajúceho, evidencia kúpnych zmlúv a faktúr.

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky a kúpnej zmluvy (meno a priezvisko/obchodné meno, IČO, fakturačná adresa vrátane PSČ, adresa dodania vrátane PSČ, číslo telefónu a emailová adresa). Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie objednávky Kupujúceho, plnenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru Kupujúcemu.

Účelom spracúvania osobných údajov je aj Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (podpory predaja), a to: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, obchodných oznámení, informácií o produktoch a novinkách a zasielanie newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby a tento súhlas bol Vami daný zaškrtnutím príslušného políčka na webovej stránke Predávajúceho. Odvolanie súhlasu je možné realizovať odhlásením sa z odoberania priameho marketingu na linku [email protected] alebo aj priamo na našej web stránke, kde ste nám súhlas udelili alebo zaslaním žiadosti na kontaktné informácie uvedené v záhlaví tejto Prílohy č. 1 k Podmienkam. V prípade odvolania súhlasu je Predávajúci povinný údaje bezodkladne vymazať.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona objednávka Kupujúceho, uzavretie kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu, ostatné plnenia (práva a povinnosti) vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov, resp. inštitúciám:

 • osoby poverené výkonom činností pre spoločnosť Active life Inv., s.r.o., podieľajúce sa na plnení objednávky Kupujúceho a plnení kúpnej zmluvy (dodaní tovaru /realizácii platieb na základe zmluvy),
 • poskytovateľovi webhostingu, spoločnosti Websupport, s.r.o. a spoločnosti Exponea, s.r.o., prostredníctvom ktorej Vám zasielame naše marketingové správy,
 • ďalšie osoby zaisťujúce služby prevádzkovania internetového obchodu a Stránky a súvisiacich informačných systémov Predávajúceho a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním Stránky

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
Spoločnosť Active life Inv., s.r.o. ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do krajiny mimo EHS a/alebo poskytovať medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov:
Spoločnosť Active life Inv., s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb

 1. po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi,
 2. po dobu trvania účelu spracúvania,
 3. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • právo požadovať od spoločnosti Active life Inv., s.r.o. prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba si môže svoje práva voči spoločnosti Active life Inv., s.r.o. uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami, písomnou žiadosťou zaslanou na adresu: Active life Inv., s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava alebo e-mailom na: [email protected], resp. ak o to dotknutá osoba požiada, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás kontaktujte e-mailom na [email protected]


Príloha č. 2 k Podmienkam

Čo sú cookies

Stránky nášho internetového obchodu (ďalej len "naše stránky") využívajú cookies. Cookies (z angl. "sušienky") sú malé súbory, ktoré internetové stránky ponúkajú návštevníkovmu prehliadaču na uloženie, ako prostriedok na zlepšenie užívateľského zážitku pri prehliadaní týchto stránok. Cookies obsahujú reťazec písmen a čísel a zaberajú veľmi málo miesta na pevnom disku počítača. Pretrvávajú v užívateľovom počítači do dátumu expirácie (ktorý určujú webové stránky, ktoré ich ukladajú) a po tomto termíne sa automaticky zmažú. Pri každej návšteve stránok sa z cookies čítajú informácie uložené pri predošlých návštevách a takto je možné návštevníka identifikovať a zobraziť mu napr. nastavenia aké použil naposledy alebo vyplniť zaňho formuláre aby ich nemusel vypĺňať opakovane.

Naše stránky využívajú tieto druhy cookies:

1. Nevyhnutné pre základnú funkcionalitu
Tieto slúžia na identifikáciu návštevníka podľa špecifického reťazca (neobsahujú osobné údaje), na zapamätanie si tovaru vloženého do košíka, súhlasu s používaním cookies, súhlasu so zasielaním ponúk a noviniek e-mailom. Tieto cookies používame bez vášho súhlasu, ale vy si môžete zakázať ich ukladanie vo vašom prehliadači. Ak tak však urobíte, naše stránky Vám nebudú fungovať správne (napr. nebudete môcť urobiť objednávku).

2. Štatistické
Tieto zberajú inofrmácie o tom ako návštevník používa stránky (napr. ktoré podstrany sú navštevované najviac, ako dlho na nich návštevníci zostávajú, aké zariadenia a prehliadače návštevníci používajú, testy nových funkcionalít). Zberané dáta sa po analyzovaní využívajú spravidla na zlepšovanie fungovania stránok po technickej aj obsahovej stránke. Ukladanie štatistických cookies na našich stránkach sprostredkovávajú aplikácie tretích stran (Google Analytics, Exponea, Hotjar).

3. Pre pokročilú funkcionalitu
Funkcionalita, ako napr. dlohodobé uloženie užívateľských nastavení (chat, hodnotenia, zľavové kupóny), je zabezpečená touto skupinou cookies. Na našich stránkach na to využívame aplikácie tretích strán (Google, Facebook, Exponea, Dognet, Livechatoo, Chatisto).

4. Marketingové
Pomocou týchto cookies sa aplikuje cielená reklama. Ak sú povolené, reklama, ktorú vidíte na iných internetových stránkach bude vybraná na základe toho čo vás zaujímalo predtým a tiež reklama ktorú ste už videli sa nebude zobrazovať príliš často a vyhodnocuje sa jej účinnosť. Tieto cookies umožňujeme na naších stránkach používať tretím stranám a to najmä reklamným a sociálnym sieťam (Google AdWords, Facebook, Adform). Neobsahujú osobné údaje.

5. Úložisko Local Storage
Úložisko Local Storage nepatrí v pravom slova zmysle medzi cookies, ale funguje podobne a môže byť využívané na tie isté účely. Naše stránky vám do local storage ukladajú kľúče služieb Exponea a Optimizely.

Viac informácií nájdete v zozname používaných cookies.

Zmeniť nastavenia cookies